News
Visits:
Today: 255All: 575171
stat4u

JOVANKA Myszatka

In memory » JOVANKA Myszatka

  • breeder Wanda Kotik
    breeder Wanda Kotik

2002-2005
born 03.02.2002
HD A/A

International Champion
Polish Champion 

Winner of Austria Tulln 2004
Junior Polish Champion 

21 x CAC, 4 x BOB, 5 x CACIB,1 x CACIB Res.